شروع طرح توانمندی دبیران دفاعی

 

دبیرخانه راهبری کشوری درس آمادگی دفاعی مستقر در استان کرمان برگزار می‌نماید: افتتاحییه دوره توانمندسازی سفیران بصیرت طرح شهید دیالمه مورخ دوشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳ ساعت ۹:۳۰ مخاطبین: کلیه دبیران آمادگی دفاعی سراسر کشور پخش زنده از:

 کانال معاونت آموزش متوسطه وزارت در شاد به نشانی       Se_meduir@

کانال اداره تکنولوژی، گروه‌های آموزشی و بررسی محتوااستان کرمان درشاد به نشانی    k_o_paye@  کانال دبیرخانه کشوری آمادگی دفاعی در شاد به نشانی        def_gam2@

 اداره تکنولوژی، گروه های آموزشی و بررسی محتوا متوسطه استان قم