کارگاه آموزشی آب و هواشناسی 12 بهمن 1401

کارگاه آموزشی آب و هواشناسی در روز چهارشنبه 12 بهمن 1401 ساعت 18:30 دقیقه در تالار فرهنگیان خیابان ساحلی برگزار خواهد شد حضور همکاران نو ورود الزامی است .