دعوت به شرکت در رویداد الف تا

از همکاران محترم دعوت می شود از محتوای غنی الف تا  بازدید و در صورت علاقمندی در این رویداد ارزشمند شرکت فرمایید.

لینک:

https://alefta.ir/