روش های نوین تدریس زمین شناسی

اقتصاد کشور ما بطور چشمگیری وابسته به دانش زمین شناسی است چرا که بخش مهمی از بودجه دولت را درامدهای نفتی و معدنی تشکیل داده و اکتشاف و استخراج این منابع در وهله اول مستلزم انجام مطالعات و تحقیقات زمین شناسی است ، اما در کشور ما چنانکه باید و شاید به این علم توجه نشده است .ریشه این بی توجهی در اموزش علوم زمین و نظام اموزشی نهفته است....

                                                                                                                         ادامه مطلب

فناوری نوین گیاه پالایی

رفع آلودگی محیطزیست و ایجاد محیط زیست پایدار دغدغه اصلی کلیه انسانهاي روي زمین است. خوشبختانه با استفاده از فناوري زیستی و تواناییهاي موجود در طبیعت میزان صدمه به محیط زیست را میتوان به حداقل رساند. گیاه پالایی روشی پالایشی است که شامل جذب، تغییر شکل، تجمعو یا تصعید آلاینده ها با کمک گیاهان میباشد. از این روش براي زدودن آلودگی هاي آب، خاك و هوا استفاده میشود.
این فناوري میتواند براي رفع هر دو نوع آلاینده خاك یعنی معدنی و آلی بکار رود. در روش گیاه پالایی، گیاهان براساس سازوکار جذب طبقه بندي میشوند و آلودگی خاك به فلزات سنگین به کمک روشهاي شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی کاهش داده میشود. با فناوري زیستی و تولید گیاهان تراریخته توانسته اند مسیر تولید بعضی آنزیمها را درگیاهان به نحوي تغییر دهند که مواد سمی موجود در گیاه به ترکیبات مفید و قابل استفاده، تبدیل شده و به محیط زیست نیز آسیبی نمیرساند....

 

                                                                                                                                     ادامه مطلب

نگهداری تونل ها

 یکی از نکات مهم در احداث تونل ، بررسی دیواره های داخلی تونل از نظر پایداری و نشت اب است . در صورت عدم وجود شرایط مطلوب ، دیواره و سقف تونل با محافظی از بتن و یا سایر مصالح پوشیده می شود . ...                                            

                                                                                                                                       ادامه مطلب

اثرات سد سازی

در این تحقیق کوشیده شده است تا به اثار مخرب سدها بر روي محیط زیست پرداخته شود. امروز روز با توجه به اهمیت روز افزون محیط زیست، لازم است مطالعات زیست محیطی پیش از شروع هر پروژه صنعتی صورت گیرد و صنعت سد سازي نیز از این قاعده مستثنی نیست.

                                                                                                                      ادامه مطلب ...

اسلام و تراریخته

سلام

به منظور جلوگيري از مواجهه با چالش کمبود غذا و تامين امنيت غذايي، استفاده از روشهاي مهندسي ژنتيک، ايجاد موجودات تراريخته  و گياهان تراريخته ، افزايش و سطح کاشت آنها در کشورهاي مختلف جهان رشد و توسعه يافته است .در زمينه ي استفاده ازمحصولات تراريخته در اسلام عقايد مختلفي توسط محققان ومفسران ابراز شده است و تاکنون اجماع واحدي براي پذيرش اين محصولات اعلام نشده است . اگرچه ....         

                                                                                                                                       ادامه مطلب