بیستمین جشنواره الگوهای برتر تدریس

مراحل شرکت در بیستمین جشنواره الگوهای تدریس برتر  این جشنواره شامل ۵ مرحله است که شرکت در آن از همکاران که ابلاغیه تدریس( با هر نوع ابلاغیه ریاضی)دارند امکان پذیر استپس از اجرای مراحل، خروجی کار به تایید مدرسه میرسدپس از تایید مدرسه، به منطقه برای داوری ارسال میشودپس از داوری در مرحله منطقه ای و کسب رتبه به گروه استان ارجاع داده میشوددر نهایت پس از کسب رتبه استانی، به دبیرخانه کشوری جهت داوری ارسال خواهد شد.در هر کدام از بخش های داوری، گواهی شرکت داده خواهد شد.گروه ریاضی استان قم