اولین مرحله ی کارگاه های آموزشی دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلی 03-1402)

مکان
خیابان جمهوری ، میدان سپاه، نبش کوچه6 ، اداره کل تبلیغات اسلامی
خیابان جمهوری ، میدان سپاه، نبش کوچه6 ، اداره کل تبلیغات اسلامی
عنوان کارگاه
نقد و بررسی قدرت ذهن و  تاثیر آن برکائنات
نقد و بررسی قدرت ذهن و تاثیر آن برکائنات
ساعت
18/30
18/30
تاريخ
1402/08/08
1402/08/09
روز
دوشنبه
سه شنبه
گروه درسي
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی  (تمامی دبیران)
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی  (تمامی دبیران)
رديف
1
2