پرسش11 و پاسخ 11

در شکل مقابل اگر شیرها را باز کنیم آب از شیر پایین با سرعت بیشتری به بیرون می­جهد. حال اگر شیرها را باز و ظرف را از همان ارتفاع رها کنیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

ادامه مطلب: پرسش11 و پاسخ 11