آثار گروه آزمایشگاه در جشنواره

بارگزاری آثار جشنواره « منتخب گروه آزمایشگاه »                         

 

enlightenedenlightenedمحور رسانه ، پوستر wink

 

 خانم مرضیه سرخیل ( رتبه اول)      خانم زهرا تلخاب ( رتبه دوم)        خانم ریحانه خزایی ( رتبه سوم)

 

بقیه آثار به ترتیب الفبا:smiley

   خانم لیلا ایمانی             خانم ثابت نژاد              خانم فاطمه حجازی               خانم زینب خداوردیان

  خانم محبوبه رمضانی       خانم فاطمه طیبی           خانم زهرا فرجی دانا              خانم مریم نجفی