سوالات شبه نهایی دهم

- سوالات  شبه نهایی  زیست شناسی دهم ، نوبت صبح را از اینجا  دریافت کنید.

 

- راهنمای تصحیح  شبه نهایی زیست شناسی دهم ،  نوبت صبح را از اینجا دریافت کنید.

 

- سوالات  شبه نهایی زیست شناسی دهم نوبت عصر را از اینجا دریافت کنید.

 

- راهنمای تصحیح  شبه نهایی زیست دهم نوبت عصر را از اینجا دریافت کنید.