سلام جهت استفاده همکاران

 جهت استفاده همکاران بزرگوار و دانش آموزان عزیز 

محسن یوسفی جغرافیا قم:
http://qomgeo.blogfa.com/post/727
درسنامه های ۵و۶ حغرافیای ۳

http://qomgeo.blogfa.com/post/726
جزوه های جغرافیای ایران پایه دهم تهیه توسط استادقهرمانی

http://qomgeo.blogfa.com/post/725
جزوه های زمین شناسی 
تهیه وتنظیم توسط استادقهرمانی

http://qomgeo.blogfa.com/post/723
فیلم ها وفایل های صوتی انسان ومحیط

http://qomgeo.blogfa.com/post/722
فیلم های تدریس وفایل های صوتی جغرافیای ۲ پایه یازدهم

http://qomgeo.blogfa.com/post/721
فیلم های تدریس وفایل های صوتی جغرافیای ایران پایه دهم

http://qomgeo.blogfa.com/post/720
فیلم های تدریس وفایل های صوتی جغرافیای ۳پایه دوازدهم

http://qomgeo.blogfa.com/post/719
فیلم های تدریس وفایل های صوتی زمین شناسی پایه یازدهم

http://qomgeo.blogfa.com/post/716
جزوه آموزشی جغرافیای ۲پایه یازدهم تهیه وتنظیم توسط محسن یوسفی

http://qomgeo.blogfa.com/post/715
جزوه آموزشی زمین شناسی 
تهیه وتنظیم توسط محسن یوسفی

http://qomgeo.blogfa.com/post/714
جزوه آموزشی جغرافیای۳ 
پایه یازدهم
تهیه وتنظیم توسط محسن یوسفی

http://qomgeo.blogfa.com/post/712
پاورپوینت های جغرافیای ۳
پایه دوازدهم
تهیه توسط محسن یوسفی

http://qomgeo.blogfa.com/post/711
پاورپوینت های زمین شناسی
پایه یازدهم
تهیه وتنظیم توسط محسن یوسفی

http://qomgeo.blogfa.com/post/709
پاورپوینت های جغرافیای ایران
پایه دهم
تهیه وتنظیم توسط محسن یوسفی

http://qomgeo.blogfa.com/post/703
نمونه سوالات جغرافیای ۳
پایه دوازدهم
ازهردرس ۳نمونه همراه باکلید

http://qomgeo.blogfa.com/post/700
جزوه آموزشی جغرافیای ایران
نسخه ورد
تهیه وتنظیم توسط محسن یوسفی

http://qomgeo.blogfa.com/post/699
جزوه جغرافیای ۲
پایه یازدهم
نسخه ورد
تهیه توسط محسن یوسفی

http://qomgeo.blogfa.com/post/698
جزوه آموزشی انسان ومحیط
پایه یازدهم
تهیه توسط محسن یوسفی

http://qomgeo.blogfa.com/post/697
جزوه آموزشی جغرافیای ۳
پایه دوازهم
نسخه ورد
تهیه توسط محسن یوسفی

http://qomgeo.blogfa.com/post/696
پاسخ های پیشنهادی به فعالیت های جغرافیای ۲
پایه یازدهم
تهیه توسط محسن یوسفی

http://qomgeo.blogfa.com/post/689
پاورپوینت های انسان ومحیط
پایه یازدهم
تهیه توسط محسن یوسفی

http://qomgeo.blogfa.com/post/687
پاسخ های پیشنهادی به فعالیت های جغرافیای ۳
پایه دوازدهم
محسن یوسفی قم:
http://qomgeo.blogfa.com/post/736 
فیلم های تدریس زمین شناسی
پایه یازدهم
فصل ۵تا۷
تهیه توسط استادمرتضی بصیری